Studio Tempo - Sopimusehdot

Sopimusehdot

1.  Yleiset sopimusehdot ja asiointi Studio Tempossa

Sopimuksen osapuolina ovat Studio Tempon asiakas henkilökohtaisesti ja Kuopion Liikunta- ja Fysiostudio Tempo Oy. Tällä sopimuksella asiakas sitoutuu ostamaan  Studio Tempolta palveluja (kuntosalin käyttöoikeuden tai ryhmäliikuntatuntien ja kuntosalin käyttöoikeuden) sopimuskauden ajaksi. Studio Tempo puolestaan sitoutuu tuottamaan asiakkaalle sopimuksessa määritellyt palvelut sopimuskauden ajan. Muista palveluista, kuten henkilökohtaisesta valmennuksesta, veloitetaan asiakasta erikseen.

Liikunta Studio Tempossa tapahtuu omalla vastuulla. Studio Tempo ei ole vastuussa henkilövahingoista, jotka tapahtuvat kuntokeskuksessa. Asiakas on itse vastuussa tarvittavasta vakuutusturvastaan ja siitä, että on tarvittavassa fyysisessä sekä psyykkisessä kunnossa käyttääkseen Studio Tempon palveluja.

Alle 18 -vuotias henkilö kuntoilee Studio Tempon sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Asiakkuus voidaan solmia ja hänelle luovuttaa asiakastunniste ainoastaan huoltajan hyväksynnällä sekä huoltajan antamaa maksuja koskevaa sitoumusta vastaan. Alle 18 -vuotiaan sopimuksen edellytyksenä on personal trainerin ohjaus kuntosalin laitteiden sekä välineiden käyttöön.

2.  ASIAKKUUS

Asiakkuus on henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Tempo palvelusopimus tehdään aina Tempo verkkokaupassa. Selvyyden vuoksi todetaan myös toimipisteessä tehtävän sopimuksen tapahtuvan verkkokauppapalvelun kautta ilman, että sopimuksessa olisi kyse etäsopimuksesta. Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja tekemällä asiakkuustilauksen verkkokaupassa. Studio Tempo tallentaa tietojärjestelmäänsä asiakkaan henkilötunnuksen loppuosan asiakkaan esittäessä virallisen ja kuvallisen henkilöllisyystodistuksensa asiakastunnistetta noutaessaan. Studio Tempon asiakkaita ovat kaikki tämän palvelusopimuksen verkkokaupassa hyväksyneet, aloitusmaksun sekä palvelumaksun maksaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on käytössään sähköpostiosoite, suomalainen henkilötunnus sekä suomalainen tilinumero.

3.  ASIAKASTUNNISTE, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaisen asiakastunnisteen eli avainkulkukortin, jolla asiakkaan tulee aina tunnistautua käyttämällä avainkulkukortti kortinlukijassa Studio Tempossa vieraillessaan. Asiakastunniste on edellytys palvelujen käyttöön. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä Studio Tempon henkilökunnalle. Avainkulkukortista veloitetaan 10 € avausmaksu. Avausmaksua ei palauteta. 

Yhteystietojen muutoksista tai kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi Studio Tempon henkilökunnalle. Studio Tempo tallentaa asiakkaidensa tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Asiakas hyväksyy sen, että Studio Tempo voi rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä asiakasta koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja ja maksutietoja) sekä asiakkaan käyttämiä palveluita henkilötietolain (523/1999, muutoksineen) mukaisesti. Tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia asiakkuudesta parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa asiakasta kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Asiakas hyväksyy, että hänen ilmoittamaansa posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää tietoa Studio Tempon palveluista ja tarjouksista. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää näiden sähköpostiviestien lähettäminen. Asiakkaan tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman kirjallista suostumusta, ainoana poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset. Oikeus asiakkaan tietojen käsittelyyn on voimassa 3 kuukautta asiakkuussopimuksen päättymisen jälkeen.

Studio Tempon avainkulkukortin kadotessa on asiakkaan lunastettava uusi avainkortti kadonneen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet avainkulkukortit vaihdetaan Studio Tempon vastaanotossa veloituksetta.

Avainkulkukorttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön ja avainkulkukortin väärinkäytöstä voi seurata sopimuksen purkaminen sekä mahdollinen korvausvastuu. Mikäli avainkulkukorttia käyttää joku muu kuin avainkulkukortin omistava henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu Studio Tempoon kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja asiakkaalta peritään kutakin tällaista luvattomasti avainkulkukorttinsa toisen henkilön käyttöön antamista kohden 200 euron sakkomaksu. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin.

Mikäli Studio Tempon asiakas tuo vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella mukanaan ulkopuolisen henkilön, jolla Studio Tempon asiakkuutta ei ole, eikä sille ole lupaa (henkilökunnan hyväksymä, täytetty vierailijakortti) peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden 100 euron sakkomaksu. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkuus irtisanoa välittömin vaikutuksin.

4.  PALVELUMAKSU

Aloitusmaksun lisäksi asiakkaan on maksettava palvelusopimuksessa mainittu kuukausittainen palvelumaksu, joka veloitetaan palvelusopimuksessa sovitulla tavalla. Palvelumaksun maksaminen on edellytys asiakkaan Studio Tempon käyttöoikeudelle sekä Studio Tempon palvelujen hyödyntämiselle ja Studio Tempolla on oikeus evätä asiakkaan pääsy palveluihin mikäli palvelumaksun maksaminen on laiminlyöty.

Jos ulkopuolinen taho, esim. työnantaja, maksaa osan asiakkaan kuntoilumaksusta, asiakas on silti aina henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kaikki maksut Studio tempolle tulevat suoritetuiksi. Asiakkaan solmima kuntoilusopimus Studio Tempon kanssa on henkilökohtainen ja mahdollisen yritystuen (tai muun maksutuen) peruuntuminen ei vaikuta asiakkaan maksuvelvollisuuteen. Mikäli asiakkaan työnantajan tai muun tahon antama maksutuki loppuu, Studio Tempo veloittaa tämän osuuden jatkossa asiakkaalta itseltään.

5.  TARJOTTAVAT PALVELUT

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Studio Tempon palveluja palvelusopimuksen voimassaoloaikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kuntosalipalveluihin ja/tai ryhmäliikuntapalveluihin siten kuin asiakkuustilauksessa on yksilöity.

Kuntosalipalvelut sisältävät kaikkien kuntoilulaitteiden käytön sekä virtuaaliliikuntapalvelujen käytön. Ryhmäliikuntapalvelut sisältävät kaikkien ryhmäliikunta-aikataulussa esitettyjen ohjattujen sekä virtuaalisten ryhmäliikuntatuntien rajattoman käytön.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Studio Tempo voi yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä aukioloaikojaan kysynnän ja resurssien mukaan. Lisäksi asiakas tiedostaa ja hyväksyy, ettei Studio Tempo voi aina taata osallistumispaikkaa liikuntatunnille tai muuhun palveluun tai pääsy voi olla muutoin rajoitettu. Asiakas on tietoinen, että Studio Tempo toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa.

6.  SOPIMUSTYYPIT JA ASIAKKUUDEN KESTO

Asiakkaan solmiessa palvelusopimuksen asiakas valitsee palvelusopimuksen keston sekä noudatettavan palvelusopimustyypin esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleva kokopäiväasiakkuus tai 6 kuukauden määräaikainen aamuasiakkuus. Määräaikaisen asiakkuuden kesto lasketaan palvelusopimuksen solmimista seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien.
 

Asiakkuuden kesto

  • Toistaiseksi voimassa oleva liikuntasopimus on voimassa toistaiseksi ja jatkuu automaattisesti määräämättömän ajan niin kauan kunnes sopimus kirjallisesti irtisanotaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
  • Määräaikainen liikuntasopimus on voimassa asiakkaan verkkokaupassa valitseman kuukausimäärän ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana palvelusopimuksena yllä todetuin ehdoin ellei sopimusta ole irtisanottu vähintään 30 päivää ennen määräajan päättymistä. Määräajan laskeminen alkaa asiakkaaksi liittymistä seuraavan kuun ensimmäinen päivä.

Erilaiset asiakkuudet

  • Päiväasiakkuus oikeuttaa Studio Tempon palveluiden käyttöön kello 06.30 – 15.00.
  • Kokopäiväasiakkuus oikeuttaa Studio Tempon palveluiden käyttöön kaikkina aukioloaikoina.
  • Nuorisoasiakkuus yläkouluikäisille oikeuttaa Studio Tempon palveluiden käyttöön rajoituksin.
  • Perheasiakkuus voidaan myöntää kun samassa osoitteessa asuu useampi Liikunta- ja fysiostudio Tempon asiakas.   Perheasiakkuus sisältää samassa taloudessa asuvien yhden yli 18 vuotiaan asiakkuuden sekä määräämättömän määrän nuorisoasiakkuuksia. Perheasiakkuus voidaan myöntää myös  kahdelle samassa taloudessa asuvalle yli 18-vuotiaalle. Perhehintaa ei voi yhdistää muihin alennuksiin ja jos joku perheenjäsenistä irtisanoutuu tarkistetaan kaikkien perheenjäsenten hinnat ja tarvittaessa perhehinta voidaan muuttaa normaalihintaiseksi kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Perheasiakkuus on aina kolmen kuukauden määräaikainen liikuntasopimus, jonka jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

7.  TAUOTUS

Asiakas, jonka kuntoilu estyy yhdenkestoisesti yli neljän viikon ajaksi asiakkuuden kestäessä, voi saada ko. estettä vastaavan pidennyksen maksamaansa kuntoiluaikaan nk. tauottamisen avulla. Taukoa haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja tauottaminen voidaan myöntää korkeintaan 7 päivän ajalta takautuvasti pyynnön esittämistä edeltävältä ajalta. Muissa paitsi sairastapauksissa taukoa on haettava etukäteen. Hakemuksen yhteydessä tulee näyttää kirjallinen todistus tauon perusteesta. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ajanvarauksella vastaanotossa. Jo veloitettuja harjoitusmaksuja ei palauteta vaan ne huomioidaan tulevissa veloituksissa. Jos taukoa jatketaan määräajan jälkeen, taukoa tulee hakea uudestaan kirjallisesti uudelle määräajalle. Studio Tempo ei ole vastuussa tätä pidemmältä ajalta asiakkaan mahdollisesti hyödyntämättä jättämästä tauotuksesta. Tauotuksen kesto on vähintään yksi kuukausi. Tauko ei lyhennä määräikaista sopimusaikaa. Tauotuksesta peritään hinnaston mukainen tauotusmaksu 20€.

Seuraavissa erikoistapauksissa: pitkäaikainen sairaus (yli 2 kuukautta), raskaus, armeija, väliaikainen muutto toiselle paikkakunnalle tai elämäntilanteen merkittävän ja ennakoimattoman muuttumisen johdosta voidaan asiakkuus laittaa tauolle määräajaksi (alku- ja loppupäivä määritetään), jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat tauon ajaksi. Asiakkaan loma/lomakausi ei ole hyväksyttävä syy tauottamiselle tai maksujen keskeyttämiselle.

Sairastapauksissa asiakas voi hakea hyvitystä sairasajan veloituksiinsa. Hyvitys haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti. Hakemuksen yhteydessä tulee näyttää virallinen sairauslomatodistus. Omavastuu on aina 14 vuorokautta. Mahdollinen hyvitys kirjataan seuraavaan tulevaan veloitukseen. Hyvitystä ei anneta, mikäli asiakas irtisanoo sopimuksensa. Hyvitystä ei makseta rahana.

Sopimuksen tauottaminen ei lyhennä asiakkaan sopimuskautta vaan sopimuskauden kesto pidentyy tauotusta vastaavasti. Tauotus ja irtisanomisaika eivät voi kulua päällekkäin.

8.  ASIAKKUUDEN IRTISANOMINEN

Irtisanominen tehdään ajanvarauksella vastaanoton aukioloaikoina erityisellä irtisanomislomakkeella tai sähköpostitse info(at)studiotempo.fi. Palvelusopimukseen sovelletaan 30 päivän irtisanomisaikaa niin, että irtisanominen astuu voimaan irtisanomisilmoitusta seuraavan kuun viimeinen päivä (esim. irtisanominen tehty lomakkeella 13.5., harjoitteluoikeus päättyy 30.6., viimeinen veloituspäivä on 5. tai 16.6.). Lomakkeen vastaanottaja merkitsee lomakkeelle asiakkaalle viimeisen veloitus- ja harjoituspäivän. Toistaiseksi voimassa olevan asiakkuuden minimisopimusaika on kaksi kuukautta. Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksu, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. Asiakastunniste on palautettava toimipisteen vastaanottoon joko kirjatulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti viimeistään palvelusopimuksen päättymispäivänä tai muussa tapauksessa Studio Tempolla on oikeus mitätöidä asiakastunniste ja periä sitä koskeva hinnaston mukainen maksu.

Maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja ei palauteta tai hyvitetä millään tavalla.

Asiakkaalla on oikeus päättää asiakkuus kesken määräaikaisen sopimuskauden 30 päivän irtisanomisaikaa noudattaen asiakkaan yllättävän ja merkittävän elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Yllättävänä ja merkittävänä elämäntilanteen muutoksena pidetään esim. pitkäaikaista sairastumista, raskautta, pysyvää vammautumista, työttömyyttä, vapaaehtoista asevelvollisuutta tai pysyvää muuttoa. Muutos on pyynnöstä todistettava asianmukaisella todistuksella (esim. lääkärintodistus tai virallinen muuttoilmoitus).

9.  PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukainen oikeus peruuttaa Studio Tempon verkkokaupassa tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Studio Tempolle viimeistään 14 päivän kuluttua asiakkuustilauksen tekemisestä. Asiakkaan palveluiden aloittaminen (eli ensimmäinen kuntosali- tai ryhmäliikuntakäynti) yhdessä palvelusopimuksen alkamisajankohdan määrittämisen kanssa katsotaan asiakkaan nimenomaiseksi pyynnöksi aloittaa palveluiden käyttö peruuttamisaikana. Tällaisessa tilanteessa, mikäli palveluiden käyttäminen/tarjoaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan peruuttamistapauksessa korvattava suoritettuja palveluja koskevan kuukauden palvelumaksu.

10.  PALVELUSOPIMUKSEN MAKSUT JA SUORAMAKSU TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

Asiakas tekee palvelumaksusta suoramaksu- tai e-laskusopimuksen ja vastaa itse maksusopimuksen tai suoramaksusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai omassa pankkikonttorissaan. Palvelusopimuksen mukainen kuukausittainen palvelumaksu veloitetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Aloitusmaksu ja ensimmäisen kuukauden kuntoilumaksu maksetaan vastaanottoon palvelusopimuksen teon tai asiakastunnisteen aktivoimisen yhteydessä. Asiakkaan oikeus Studio Tempon palveluihin alkaa aikaisintaan vasta maksujen tultua suoritetuiksi. Mikäli suoramaksua tai e-laskua ei voida veloittaa tai palvelusopimuksen mukaista maksua ei ole muutoin suoritettu sen erääntymiseen mennessä, asiakkaalle lähetetään muistutuslasku, johon voidaan lisätä toimistokulut ja laskutuslisä sekä lainmukaiset perintäkulut. 

11.  HINNANMUUTOKSET

Mitä tässä sopimuksessa on todettu hinnastosta koskee Studio Tempon hinnastoa sellaisena kuin se on kulloisenakin hetkenä tämän ehtokohdan mukaisesti voimassa.

Studio Tempo voi muuttaa kustannusten nousun tms. syyn takia toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen hintaa ilmoittamalla siitä vähintään 60 päivää etukäteen Studio Tempon ilmoitustaululla sekä asiakkaalle sähköpostitse toimitettavalla ilmoituksella. Studio Tempo on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan veron muuttumispäivää seuraavasta maksukaudesta alkaen.

12.  VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu maksuehtojen mukaisesti Studio Tempolla on oikeus keskeyttää asiakkaan palvelut kunnes erääntynyt maksu on suoritettu. Studio Tempolla on oikeus periä myöhästyneistä maksuista hinnaston ja lain mukaista muistutusmaksua sekä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

13.  TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Studio Tempo pidättää itsellään oikeuden pitää keskus suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin ym. liittyviä muutoksia. Studio Tempo ilmoittaa muutoksista kahden viikon varoitusajalla ilmoitustaulullaan ja sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Pakottavissa tapauksissa Studio Tempolla on oikeus pitää keskus suljettuna ennen mainittua lyhemmälläkin varoitusajalla ilman, että asiakkaalla on oikeutta korvaukseen tämän johdosta. Studio Tempo pidättää itsellään myös oikeuden kohtuudella muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää.

Studio Tempo varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja 30 päivän ilmoitusaikaa noudattaen, edellyttäen, että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen. Muutoksen ollessa olennainen on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelusopimus tämän sopimuksen kohdan 9 mukaisesti riippumatta sopimuksen kestosta.

14.  SÄÄNNÖT

Asiakkaan on sitouduttava seuraamaan Studio Tempon asettamia sääntöjä ja ohjeita. Ohjeet löytyvät Studio Tempon ilmoitustaululta sekä verkkosivuilta. Mikäli asiakas rikkoo sääntöjä voidaan hänen asiakkuutensa ja palveluiden tarjoaminen joko jäädyttää väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Edellä mainituissa tapauksissa Tempo ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja maksuja asiakkaalle. Asiakkuuden jäädyttäminen ei pidennä sopimuksen kestoa. Asiakas on tietoinen, ettei Studio Tempo ole erikseen vakuuttanut asiakasta harjoittelun aikana, vaan asiakkaan tulee huolehtia riittävästä henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan itse.

15.  SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä palvelusopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikkakunnan tuomioistuimessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakunnan ratkaisut eivät ole kuitenkaan elinkeinonharjoittajaa sitovia. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.